ADOPTUJ ŁĄKĘ

Trwałe łąki są ostojami dzikiej przyrody i chronią klimat.

Adopcja łąki pozwala utrzymywać bogate gatunkowo łąki
i przekształcać grunty orne w trwałe użytki zielone.

Realizujemy strategie ESG skupione na realnej ochronie
bioróżnorodności i klimatu.

Umów spotkanie Online Poznaj szczegóły w zaledwie 30 minut

Dlaczego ADOPCJA ŁĄKI? Bo to hotspot BIORÓŻNORODNOŚCI, KTÓRY wymaga naszej opieki.

To jeden z najbogatszych gatunkowo ekosystemów w naszym klimacie. Łąka jest siedliskiem antropogenicznym, nie może funkcjonować bez pomocy człowieka. Tradycyjne łąki kwietne służyły rolnictwu — wypasaniu zwierząt i pozyskaniu siana. Wraz z intensyfikacją przemysłowej produkcji rolnej powierzchnia łąk w Polsce spada, a wraz z nią ubożeje nasza przyroda.

ŁĄka: krÓlestwo roŚlin i zwierzĄt

Utrzymując trwałe, bogate florystycznie łąki mamy szansę chronić rodzimą florę i faunę.

Adoptując naturalne łąki każdego roku możemy uratować co najmniej:

ściśle chronionych gatunków roślin naczyniowych rodzimych dla Polski
0
ściśle chronionych gatunków zwierząt rodzimych dla Polski

Efektywna ochrona Środowiska

Restytucja zbiorowisk łąkowych stanowi bezpośrednie wsparcie dla ochrony przyrody
i zachowania naturalnych ekosystemów. Tworząc prywatny rezerwat łąki, chronimy i przywracamy przyrodzie kilkaset gatunków zwierząt i roślin rocznie.

Dobrze zarządzana łąka może liczyć nawet 80-180 gatunków. Każda roślina to początek łańcucha pokarmowego, który łączy kolejne gatunki bezkręgowców, gadów z płazami, ptaków i ssaków. Łąka to oaza różnorodności biologicznej.

Adaptacja do zmian klimatu

Umiejętnie zarządzane łąki chronią klimat. Użytki zielone to glebowe banki węgla, które sekwestrują go w trwały sposób. 

W skali globalnej średnie możliwości sekwestracji węgla organicznego w glebie, wraz z renaturyzacją użytków zielonych, szacuje się na miliardy ton ekwiwalentu CO 2 rocznie.

PrzestrzeŃ na doŚwiadczenia i badaNIA

Nasz projekt to idealny poligon do badań naukowych. Dzięki niezależnym źródłom finansowania mamy możliwość elastycznego planowania i realizowania doświadczeń oraz śmiałego wyznaczania sobie kolejnych celów badawczych.

Zajmujemy się terenami łąkowymi wraz ze strefami ekotonowymi. Badamy wpływ różnych sposobów zarządzania gruntem na akumulowanie węgla w glebie i wzrost różnorodności biologicznej. Sprawdzamy, jak skutecznie usuwać inwazyjne gatunki obce, które zagrażają ekosystemom łąkowym.

Edukacja i aktywizacja spoŁeczna

Nasze działania zakładają czynny udział społeczności,
bo łąki potrzebują ludzi. W pracę włączamy wolontariuszy, tworząc idealne warunki do budowania więzi z organizacją i zespołem. Oryginalne i angażujące aktywności przekładają się na efektywność pracy i osiągane wyniki. Wspólnie wybieramy się w teren, z bliska przyglądamy się gatunkom, które tworzą ekosystem łąki i pracujemy, by je chronić.

Dlaczego Fundacja Kwietna?

Fundacja Kwietna działa na rzecz edukacji i ochrony bioróżnorodności. Konsultujemy projekty, prowadzimy warsztaty, organizujemy webinary, konferencje i seminaria. Jesteśmy
inicjatorami akcji społecznej #nanołączki, dzięki której pożytek dla pszczół pojawił się na blisko 100 tysiącach balkonów w całej Polsce.

Prowadzimy eksperymentalne gospodarstwo kwietne na łowickiej wsi, gdzie badamy jak konkretne gatunki roślin i zwierząt przyczyniają się do ochrony bioróżnorodności.

Razem moŻemy wiĘcej

Wspólnie z partnerami realizujemy efektywne strategie ESG, które łączą cele biznesowe z wartościami społecznymi i ekologicznymi.

Zaufali nam: